02
Aug
2007

Introducere

De multe ori este necesar intr-o aplicatie un control edit care sa permita introducerea doar a unui anumit set de caractere. Din fericire web-ul e plin de astfel de implementari, dar in general acestea au un mare neajuns: permit introducerea de caractere dinafara setului sau formatului prin operatia de copy/paste. Acest articol prezinta o astfel de implementare (cu support pentru Unicode) in care problema copy/paste-ului este rezolvata.

Implementarea clasei CSpecialEdit

Primul lucru ce trebuie facut e sa derivam clasa CEdit si suprascrie OnChar() pentru a filtra caracterele:

void CSpecialEdit::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
{
  if(GetKeyState(VK_CONTROL) & 0x80000000)
  {
   switch(nChar)
   {
   case 0x03:
     Copy();
     return;
   case 0x16:
     Paste();
     return;
   case 0x18:
     Cut();
     return;
   case 0x1a:
     Undo();
     return;
   }
  }

  if(!IsCharAllowed(nChar))
  {
   MessageBeep(-1);
   return;
  }

  CEdit::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);
}

In primul rand trebuie asigurat ca operatiile de copy/cut/paste/undo nu sunt ignorate. Apoi se face verificarea datelor introduse si sunt ignorate cele care nu corespund criteriului.

bool CSpecialEdit::IsCharAllowed(TCHAR nChar)
{
  switch(nChar)
  {
  case _T('\b'):
  case 10:
  case 13:
   return true;
  }

  ASSERT(m_formatter != NULL);

  return m_formatter->IsCharAllowed(nChar);
}

Caracterul backspace trebuie permis pentru a putea sterge textul, iar Enter pentru a edita text in controale edit pe mai multe linii.

m_formatter este un obiect de tipul IFormat. Aceasta este o clasa abstracta care expune o metoda numita IsCharAllowed() care ia ca parametru un caracter si returneaza true daca este in setul permis si false in caz contrar.

Pentru a ne asigura ca utilizatorii nu pot face paste la text cu caractere nepermise, mesajul WM_PASTE trebuie tratat:

LRESULT CSpecialEdit::WindowProc(UINT message, WPARAM wParam,
                 LPARAM lParam)
{
  switch(message)
  {
  case WM_PASTE:
   if(!IsClipboardOK())
   {
     MessageBeep(-1);
     return 0;
   }
  }

  return CEdit::WindowProc(message, wParam, lParam);
}

Am suprascris metoda WindowProc si am verificat continutul clipboard-ului atunci cand WM_PASTE este receptionat. Daca clipboardul contine text cu caractere nepermise, mesajul nu mai este directionat mai departe, iar operatia paste este ignorata.

bool CSpecialEdit::IsClipboardOK()
{
  bool isOK = true;
  COleDataObject obj;

  if (obj.AttachClipboard())
  {
   HGLOBAL hmem  = NULL;
   TCHAR *pUniText = NULL;
   DWORD dwLen   = 0;
   bool bText   = false;

   if (obj.IsDataAvailable(CF_TEXT))
   {
     hmem = obj.GetGlobalData(CF_TEXT);

     char *pCharText = (char*)::GlobalLock(hmem);
#ifdef UNICODE
     int lenA = strlen(pCharText);
     int lenW = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, pCharText, lenA, 0, 0);
     if (lenW > 0)
     {
      pUniText = ::SysAllocStringLen(0, lenW);
      MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, pCharText, lenA, pUniText, lenW);
      bText = true;
     }
     else
     {
      ::GlobalUnlock(hmem);
      return false;
     }
#else
     pUniText = pCharText;
#endif
   }
#ifdef UNICODE
   else if(obj.IsDataAvailable(CF_UNICODETEXT))
   {
     hmem = obj.GetGlobalData(CF_UNICODETEXT);

     pUniText = (TCHAR*)::GlobalLock(hmem);
   }
#endif
   if(hmem)
   {
     DWORD dwLen = _tcslen(pUniText);

     for(DWORD i=0; i < dwLen && isOK; i++)
      isOK = IsCharAllowed(pUniText[i]);

     ::GlobalUnlock(hmem);
#ifdef UNICODE
     if(bText)
      ::SysFreeString(pUniText);
#endif
   }
   else
     return false;
  }

  return isOK;
}

Clasa abstracta IFormat e derivata de BaseFormat, dar care nu poate fi instantiate intrucat are acces protected la constructor si destructor.

class BaseFormat : public IFormat
{
  std::vector m_listChars;

protected:
  BaseFormat();
  virtual ~BaseFormat();
public:

  void SetAllowedChars(std::vector chars);
  void SetAllowedChars(LPCTSTR chars, int size);

  virtual bool IsCharAllowed(TCHAR nChar);
};

Aceasta clasa ofera doua metode de definire a setului de caractere permis, si implementeaza metoda IsCharAllowed din IFormat. Ea este derivata de o serie de clase, BinaryFormat, OctalFormat, DecimalFormat, HexFormat, care definesc setul de caractere permis (corespunzand bazei numerice pe care o reprezinta). De exemplu constructorul pentru HexFormat arata astfel:

HexFormat::HexFormat()
{
  LPCTSTR format = _T("0123456789ABCDEFabcdef");
  SetAllowedChars(format, _tcslen(format));
}

Pe langa acestea mai exista CustomFormat, care permite definirea oricarui set de caractere dorit:

class CustomFormat : public BaseFormat
{
public:
  CustomFormat(std::vector chars);
  CustomFormat(LPCTSTR chars, int size);
  virtual ~CustomFormat();
};

Clasa CSpecialEdit contine un pointer la un obiect de tipul IFormat, si are o metoda pentru a seta acest pointer.

void SetFormatter(IFormat *formatter);

Prin aceasta abordare este foarte usoara crearea de noi seturi de caractere permise prin derivarea din BaseFormat.

Folosirea lui CSpecialEdit

Primul pas in folosirea acestei clase este includerea header-ului sepcialedit.h:

#include "SpecialEdit.h"

Apoi declarati o variabila de tip CSpecialEdit si una de tipul IFormat* (cocul de mai jos este luat din aplicatia demo atasata):

CSpecialEdit m_editBinary;
CSpecialEdit m_editCustom;
CSpecialEdit m_editDecimals;
CSpecialEdit m_editHex;

IFormat *m_pBinaryFormat;
IFormat *m_pDecimalFormat;
IFormat *m_pHexFormat;
IFormat *m_pCustomFormat;

In functia DoDataExchange() adaugati o intrare pentru fiecare control:

void CSpecialEditsDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
  CDialog::DoDataExchange(pDX);
  //{{AFX_DATA_MAP(CSpecialEditsDlg)
  DDX_Control(pDX, IDC_EDIT_BINARY, m_editBinary);
  DDX_Control(pDX, IDC_EDIT_CUSTOM, m_editCustom);
  DDX_Control(pDX, IDC_EDIT_DECIMALS, m_editDecimals);
  DDX_Control(pDX, IDC_EDIT_HEX, m_editHex);
  //}}AFX_DATA_MAP
}

Apoi trebuie creata o instanta la una din clasele derivate din IFormat si setarea pointerului catre acest obiect pentru fiecare control in parte:

void CSpecialEditsDlg::InitEditControls()
{
  m_pBinaryFormat = new BinaryFormat;
  m_pDecimalFormat = new DecimalFormat;
  m_pHexFormat   = new HexFormat;

  m_editBinary.SetFormatter(m_pBinaryFormat);

  m_editDecimals.SetFormatter(m_pDecimalFormat);

  m_editHex.SetFormatter(m_pHexFormat);
}

Nu uitati sa stergeti aceste obiecte in momentul in care nu mai sunt folosite. Pentru mai multe informatii vedeti aplicatia demo atasata.